Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün; öğrencilerini profesyonel kariyerlerine hazırlamak için eğitim hayatları boyunca kazandırılması amaçladığı temel yetenekler ise şunlardır: 

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, 
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarındaki araştırmalardan edinilen verileri toplamak, yorumlamak ve değerlendirmek, 
• Bölgesel ve küresel konu/problemleri tanımlamak ve ispat ve araştırmaya dayanarak çözüm geliştirebilmek, 
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden edinilen bilgi ve yetenekleri eleştirel olarak değerlendirebilmek, 
• Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek, 
• Siyaset Bilimine temel oluşturan diğer disiplinlerden (Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Felsefe, vs.) yararlanabilmek ve bu disiplinlere dair temel bilgi birikimine sahip olabilmek, 
• Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek, 
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; problemlere dair görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü bir şekilde iletebilmek,
• Kolektif karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin siyasal ve toplumsal hayat üzerindeki yansımalarını anlayabilmek ve yorumlayabilmek, 
• En az bir yabancı dil kullanarak alanındaki en son entellektüel tartışmalardan haberdar olabilmek ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla irtibat kurabilmek, 
• Yazılı ve sözlü dillerde kendini açık, etkin ve ikna edici bir şekilde ifade edebilmek, 
• Araştırma sonuçlarını toplama, yorumlama ve yayma süreçlerinde etik düşünme ve tavrına alışkanlık kazanabilme, 
• Program süresince edindiği bilgi ve yetenekleri hayat boyu öğrenme düsturuyla geliştirebilmek, 
• Disiplinlerarası takımlar halinde çalışabilmek. 

Bu kapsamda, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, diplomasiden ekonomiye, uluslararası ticaretten, uluslararası hukuk ve medeniyetler tarihine kadar geniş bir alanda sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edinmiş, ülkemizin ve dünyanın meselelerini entelektüel düzeyde tahlil edebilen, çözümler üretebilen, mesleğine saygı ve sevgi duyan, paylaşımcı, yapıcı, araştırmacı, ekip çalışmasında başarılı, bakış açısı geniş, çevre koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen,  bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, geleceğe yön verecek sorumluluk sahibi, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrenciler yetiştirmek, Bölümün ana hedefidir.Yukarı